Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (e-Cabinet)

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (e-Cabinet)

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc (viết tắt e-Cabinet) được xây dựng nhằm giảm thiểu khối lượng giấy tờ cồng kềnh hiện đang phải sử dụng trong các cuộc họp, tiết kiệm thời gian họp và chi phí chuẩn bị cho mỗi cuộc họp, đồng thời giúp thông tin và nội dung họp được tất cả các thành viên tham gia cuộc họp tiếp cận một cách tường minh, trực diện.

 • Đặc điểm :
  • Đáp ứng các chức năng nghiệp vụ cho việc lấy ý kiến về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự án,… với các chức năng nghiệp vụ.

  • Nghiệp vụ tổ chức, chuẩn bị và hỗ trợ các cuộc họp, phiên họp.
 • Lợi ích :
  • Hệ thống quản lý toàn bộ thông tin tài liệu, hồ sơ, văn bản, chương trình, nội dung liên quan đến các phiên họp.
  • Đảm bảo việc kết nối với các hệ thống thông tin đã có.
  • Giảm thời gian phiên họp.
  • Xóa bỏ văn bản giấy trong các phiên họp.
  • Minh bạch trong việc lấy ý kiến, biểu quyết các đại biểu.

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *