Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Smartcity là gì

Smartcity, là mô hình thành phố ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào việc quản lý, điều hành các hoạt

động kinh tế xã hội của thành phố nhằm nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống đô thị, cải thiện chất lượng phục vụ của chính quyền thành

phố và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tài nguyên của thành phố.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *