Trung tâm giám sát An toàn thông tin (SOC)

Smart City bao gồm các cấu phần, hệ thống và kết nối như một trung tâm dữ liệu lớn như hệ thống máy chủ, hệ thống mạng kết nối, ứng dụng phần mềm phục vụ cho các ngành nghề khác nhau (Giáo dục, Y tế, Giao thông…)

Thực hiện đảm bảo An toàn bảo mật trung tâm cho Smart City tương tự như thực hiện cho các trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên dữ liệu, ứng dụng phục vụ cho cộng đồng (Y tế, Giao thông…) nên cần đảm bảo độ sẵn sàng cao, giám sát và điều hành liên tục 24/7 để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.

Hệ thống SOC (Security operation center)

Là một đơn vị tập trung trong một tổ chức để xử lý các vấn đề an ninh. Trong hệ thống SOC, các nhân viên giám sát các thông tin hiển thị trên màn hình để theo dõi và kiểm soát các hành vi ảnh hưởng đến an ninh của tổ chức.

Đặc tính kỹ thuật:

  • Phát hiện tấn công rà quét mật khẩu trong mạng.
  • Phát hiện dấu hiệu tấn công từ chối dịch vụ.
  • Phát hiện dấu hiệu tấn công rà quét lỗ hổng.
  • Phát hiện dấu hiệu tấn công ứng dụng Web (SQL Injection, XSS,..)
  • Phát hiện tấn công APT.
  • Phát hiện dấu hiệu rà quét thông tin mạng.
  • Phát hiện dấu hiệu khai thác dịch vụ.
  • Mô hình out-of-band, dễ dàng triển khai
  • Mô hình triển khai linh hoạt, dễ dàng mở rộng với mô hình phân tán.
  • Hỗ trợ phân tích điều tra sâu sự cố an toàn thông tin.

 

Nhân Sự Phụ Trách

Đc Khánh

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *