Hệ thống báo cáo các chỉ tiêu Kinh tế – Xã hội

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hành chính phục vụ lãnh đạo cấp huyện, tỉnh, nhằm cung cấp thường xuyên thông tin tổng hợp phục vụ điều hành vào kho dữ liệu chung của địa phương, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của cơ quan quản lý hành chính nhà nước.


Chương trình này nhằm giải quyết một nhu cầu thực tế và cấp bách là khắc phục những tồn tại của hệ thống báo cáo phục vụ điều hành của lãnh đạo và giúp cải cách hành chính nhà nước trên ở địa phương được hiệu quả hơn, khoa học hơn, chính xác hơn, giảm thời gian xử lý và kịp thời hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, tăng cường hơn nữa năng lực của cơ quan quản lý hành chính nhà nước qua đó góp phần vào công cuộc xây dựng kinh tế – xã hội tỉnh ngày càng phát triển.
Sử dụng công cụ công nghệ thông tin để thiết lập hệ thống cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển KTXH và tổ chức hệ thống thông tin báo cáo trong hoạt động quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền địa phương nhằm:

1. Tăng cường chất lượng công tác lập báo cáo các chỉ tiêu phát triển KTXH;
2. Đảm bảo số liệu báo cáo về các chỉ tiêu kinh tế xã hội thố
ng nhất, thống kê được nhanh chóng, kịp thời, phục vụ điều hành;
3. Tổ chức hoạt động thông tin báo cáo phục vụ giám sát triển khai thực hiện kế hoạch;
4. Hỗ trợ nguyên tắc lập kế hoạch theo kết quả đầu ra của các báo cáo;
5. Đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hệ thống chính quyền địa phương trong công tác lập, giám sát thực hiện kế hoạch và xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch;
6. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập và giám sát kế hoạch phát triển KTXH tỉnh.
7. Gắn với mục tiêu tăng cường năng lực công tác lập kế hoạch phát triển KTXH trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh;
8. Khai thác năng lực của công nghệ thông tin nhằm mục tiêu hiện đại hóa hành chánh nhà nước, cung cấp dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.
 Áp dụng cho nền kinh tế đang giai đoạn chuyển đổi số một cách có hiệu quả và nhanh nhất.

 

Nhân Sự Phụ Trách

Chuyên Viên CNTT_Nguyễn Văn Lợi

Quý khách xác nhận để đăng ký sử dụng dịch vụ

Số điện thoại *
Xác nhận bảo mật *